Download Aescripts m’s HalfTone v1.48 for After Effects

m’s Halftone là một plugin cho After Effects thực hiện xử lý bán sắc. Nó rất dễ sử dụng: chỉ cần thêm hiệu ứng vào lớp mà không cần bản đồ lớp.

  • Shape: Hình dạng của bán sắc. Ba loại Hình tròn, Hình vuông và Đường thẳng.
  • DotSize: Kích thước tối đa của bán sắc và kích thước của khoảng.
  • Rotation: Góc sắp xếp Halftone. Offset: Vị trí bắt đầu bán sắc.
  • Alpha: Vùng trắng trong suốt.
  • Sampling: Phương pháp tính toán kích thước bán sắc.

Thông tin chi tiết tại: https://aescripts.com/m-s-halftone/

Tương thích

  • After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5

Link download Aescripts m’s HalfTone v1.48 for After Effects (Win/Mac)

Kích thước: 1.2 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép file msHalftone vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects xxxx\Support Files\Plug-ins
  • Mở After Effects chon Menu Effect -> murasin’s FX -> m’s HalfTone
  • Đăng ký với key trong file text đính kèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *