Download Effect Matte 1.3.5 for After Effects

Effect Matte thêm một lớp mờ có kích thước hoàn hảo và có thể tùy chỉnh vào lớp của bạn, loại bỏ sự cần thiết của một lớp bổ sung để hoạt động như một lớp mờ theo dõi.

Effect Matte adds a perfectly sized and customizable matte to your layer, removing the need for an additional layer to act as a track matte.

Yêu cầu và hạn chế:

  • Effect Matte tương thích với các lớp có cha mẹ, nhưng chỉ trên CC2018.
  • Hiệu ứng Matte yêu cầu các lớp phải được kích hoạt rasterization liên tục.
  • Tính năng “Auto Set Matte” không tương thích với các lớp hình dạng.
  • Effect Matte tương thích với AE CS6 trở lên, màu 32bpc, với các lớp văn bản và video
  • Chi tiết tại: https://aescripts.com/effect-matte/

Tương thích

  • After Effects: 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Link download Effect Matte 1.3.5 for After Effects

Kích thước: 3.3 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép thư mục Effect_Matte_v1.3.5_Win vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects xxxx\Support Files\Plug-ins
  • Mở After Effects chon Menu Effect -> Plugin Everything -> Effect Matte
  • Đăng ký với key trong file text đính kèm
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *