Download Timelord 1.1.1 for After Effects

Tạo hoạt ảnh một cách khó khăn, nhưng dễ dàng hơn. Sử dụng nó như một đường dẫn đầy đủ từng khung hình hoặc cách dễ nhất để thêm các phần tử đã vẽ vào After Effects hoặc như Overlord cho Photoshop.

Timelord. Animating the hard way, but way easier.Use it as a full frame-by-frame pipeline, or the easiest way to add drawn elements to After Effects, or like Overlord for Photoshop.

Dựa trên hệ thống truyền lớp phổ biến trong Overlord và AEUX, giờ đây có thể kết xuất các lớp dòng thời gian vào đĩa và tự động nhập vào Ae.

Thông tin chi tiết tại: https://www.battleaxe.co/timelord

Tương thích

  • AE/ PS/ An CC2019+

Link download Timelord 1.1.1 for After Effects

Kích thước: 32.5 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Sử dụng ZXPInstaller để cài đặt
  • Mở After Effects, chọn vào menu Windows -> Extensions -> Timelord
  • Nó sẽ yêu cầu License Key, đóng After Effects lại
  • Vào thư mục C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\BattleAxe\Timelord\config
  • Mở file prefs bằng notepad chẳng hạn
  • Tìm tới dòng “licenseKey”: null thay thế bằng “LicenseKey”: “blablabla” như hình dưới
  • Lưu lại file prefs
  • Mở lại After Effects ta thấy license Timelord đã được kích hoạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *