QWPJrm

Hướng dẫn tải file Google drive nhanh

  • Vào lunarcrush  , chọn Login/Register như hình dưới
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là dangky-1.png
  • Nhập vào địa chỉ email, như hình dưới rồi nhấn Next
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là dangky-2.png
  • Kéo chuột để rê biểu tượng vào khớp với hình (lưu ý mỗi lần tải biểu tượng có thể sẽ khác nhau)
  • Khớp như hình dưới
  • Báo như thế này là được (có chữ Make sure the email… )
  • Một mail sẽ gửi cho bạn
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là dangky-4-1-1024x172.png
  • Vào mail và nhấn vào Sign In This Device như hình dưới
  • Kéo chuột để rê biểu tượng vào khớp với hình giống như đã làm bước trên
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là bb1.png
  • Báo như thế này là OK
  • Chờ khoảng 15 giây, linh tải xuất hiện như hình dưới