Tải bộ phần mềm ArcGIS 10.7 – hướng dẫn cài đặt ArcGIS desktop 10.7

Tải bộ phần mềm ArcGIS 10.7 – hướng dẫn cài đặt ArcGIS desktop 10.7

Link tải bộ phần mềm ArcGIS 10.7 kèm file kích hoạt

Link tải bộ ArcGIS 10.7: DOWNLOAD

Link tải fle kích hoạt AfCore.dll: DOWNLOAD

Link dự phòng

Link tải bộ ArcGIS 10.7: DOWNLOAD

Link tải fle kích hoạt AfCore.dll: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt ArcGIS 10.7:

  • Cài đặt bình thường
  • Sau khi cài đặt xong, chép file kích hoạt AfCore.dll vào thư mục c:/programfiles(x86)/ARCGIS/Desktop 10.7/bin
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *